NOTA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH  

Poniższa informacja stanowi wypełnienie obowiązku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).  

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Abris Capital Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5A, 00-132 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000039857, NIP: 7262307921, REGON: 472237110 (dalej: „Administrator”). 

a) Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: Abris Capital Partners sp. z o.o., ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa;  

b) Drogą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej: gdpr.poland@abris-capital.com

2. Przetwarzanie danych osobowych. 

 • Kandydaci do pracy – celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego dla potencjalnych pracowników. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy następuje w związku z zamiarem zawarcia umowy lub na podstawie ich zgody. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. Dane konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane dotyczące wykształcenia oraz dotychczasowego doświadczenia. Przetwarzane mogą być również inne dane podane przez kandydata na pracownika takie jak dane kontaktowe w postaci numeru telefonu, adresu e-mail czy wizerunek w postaci zdjęcia załączonego do CV.  

  Okres przechowywania danych: do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych podczas dalszych rekrutacji: do 5 lat. 

 • Kandydaci do współpracy – celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego dla potencjalnych współpracowników, tj. osób działających bezpośrednio w interesie Abris Capital Partners sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów następuje w związku z zamiarem zawarcia umowy lub na podstawie ich zgody. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. Dane konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia oraz dotychczasowego doświadczenia. Przetwarzane mogą być również inne dane podane przez kandydata na współpracownika np. jego wizerunek (zdjęcie w CV).  

  Okres przechowywania danych: do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych podczas dalszych rekrutacji: do 5 lat. 

 • Osoby kontaktujące się z Abris Capital Partners sp. z o.o. - celem przetwarzania danych osobowych jest komunikacja z osobami kontaktującymi się z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu: 

  • (i) komunikacji z osobą kontaktującą się,  
  • (ii) nawiązania relacji z osobą kontaktującą się,  
  • (iii) udzielenia jej niezbędnych informacji.  

  Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji oraz inne informacje podane przez osobę kontaktującą się z Administratorem. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia wszystkich istotnych w danych okolicznościach danych osobowych, proces komunikacyjny może być utrudniony bądź niemożliwy do zrealizowania.  

  Okres przechowywania danych: tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej. 

 • Kontrahenci i przedstawiciele kontrahentów - celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i/lub realizacja umowy oraz utrzymywanie relacji z kontrahentami, tj. usługodawcami oraz partnerami biznesowymi Administratora. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów i osób przez nich wskazanych (w tym ich pracowników i współpracowników) następuje w celu zawarcia lub wykonania umowy bądź na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. umożliwienia komunikacji i utrzymywania relacji z kontrahentem, jak również wykonywania umowy. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON, numer PESEL, dane rachunku bankowego oraz inne dane niezbędne w celu zawarcia i/lub realizacji umowy oraz utrzymywania relacji z kontrahentami. Udostępnianie danych osobowych jest konieczne celem utrzymywania relacji lub zawarcia/realizacji umowy, gdy relacja już istnieje (lub gdy umowa zostaje zawarta) z osobą fizyczną. W przypadku osób, które reprezentują osobę prawną, podanie ich danych nie jest konieczne, jednakże umożliwia ono kontakt z Administratorem.  

  Okres przechowywania danych: okres obowiązywania umowy zawartej z kontrahentem oraz okres niezbędny do umożliwienia realizacji przez strony roszczeń wynikających z takiej umowy, nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej. 

 • Marketing własny Administratora - celem przetwarzania danych osobowych jest marketing własny Administratora, w szczególności komunikacja z odbiorcami, prowadzenie witryny internetowej oraz kont na portalach społecznościowych, organizacja wydarzeń, przesyłanie informacji handlowych, reklamowych, ofert oraz zaproszeń na organizowane wydarzenia, jak również korespondencja na temat bieżącej działalności Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, bądź uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych, utrzymywaniu relacji z osobami, których dane dotyczą oraz udzielaniu im niezbędnych informacji. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne w celu umożliwienia wysyłki korespondencji oraz kontaktu z osobami zainteresowanymi.  

  Okres przechowywania danych: do momentu wycofania zgody lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej. 

3. Udostępnianie danych osobowych 

Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom, z którymi Administrator jest powiązany, i ich kontrahentom (i ich przedstawicielom), jak również partnerom biznesowym i usługodawcom Administratora, w szczególności zaś doradcom, kancelariom prawniczym, notarialnym i podatkowym, dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług marketingowych (np. agencja eventowa/PR, zakład fotograficzny, zakład drukarski), usług z zakresu archiwizacji i niszczenia dokumentów, finansowo-księgowych oraz ubezpieczeniowych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem danych osobowych i zgodnie z jego poleceniem.  

4. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zaś na podstawie standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską. 

5. Prawa osób, których dotyczą dane 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane przysługuje (odpowiednio) prawo do: 

 • żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, 
 • żądania od Administratora sprostowania przetwarzanych danych osobowych, 
 • żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych, 
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 • przenoszenia danych osobowych, 
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

6. Źródło pozyskania danych osobowych 

Jeżeli dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotów innych, aniżeli osoba, której dotyczą, oznacza to, iż otrzymaliśmy je od innych podmiotów, z którymi Administrator jest powiązany, jego kontrahentów (i/lub ich przedstawicieli), z mediów społecznościowych, Internetu lub innych publicznie dostępnych źródeł. 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania. 

8. Pliki Cookies 

W serwisie http://www.abris-capital.com/ („Strona”) Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli jego komputerze, telefonie, tablecie, itp. Administrator może zbierać dane dotyczące wizyty użytkownika takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, systemu operacyjnego, itp.  

Pliki cookies są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia użytkownikom lepszego działania Strony, w szczególności zaś do: 

 • dostosowania Strony do potrzeb i preferencji użytkownika,  
 • sprawniejszego działania Strony poprzez utrzymywanie sesji użytkownika, krótkotrwałego zapamiętywanie jego ustawień i wyborów, 
 • prowadzenia statystyk, badanie popularności poszczególnych funkcjonalności i zakładek. 

Używając Strony użytkownicy wyrażają zgodę na używanie plików cookies. W przypadku niewyrażenia zgody na używanie przez Administratora plików cookies, użytkownicy mają możliwość ich zablokowania w ustawieniach swojej przeglądarki. Przeglądarki internetowe w sposób domyślny dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika, zatem korzystając ze Strony użytkownik zgadza się na używanie plików cookies. Użytkownik ma prawo poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej zablokować automatyczne przechowywanie plików cookies przez Administratora i odpowiednio do swoich potrzeb skonfigurować wykorzystywanie plików cookies przez Stronę. 

9. Aktualizacje noty informacyjnej 

Niniejsza nota będzie podlegała aktualizacjom. Aktualna treść noty będzie każdorazowo publikowana na Stronie.